Διαύγεια RSS - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ

27.11.07

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Η απαίτηση των συναλλασσόμενων με τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για μια συγκρότηση ενός πλαισίου οργάνωσης, ενημέρωσης και χρήσης των μητρώων των επιχειρήσεων είναι πάγια εδώ και πολλά χρόνια. Οι επικαλύψεις στοιχείων, τα προβλήματα στην ονοματολογία, οι διαφορετικές κωδικοποιήσεις, η αποσπασματική συγκέντρωση στοιχείων από φορείς, η έλλειψη στοιχείων ιστορικότητας των επιχειρήσεων κ.ά αποτελούν αναμφίβολα μερικά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιχειρηματική κοινότητα. Δημιουργούνται λοιπόν καθημερινά προβλήματα στις διαδικασίες του γενικότερου επιχειρείν.
Είναι γνωστό πως τα μητρώα των επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. κ.α.) βρίσκονται διάσπαρτα στα Πρωτοδικεία, τις Νομαρχίες, τα Επιμελητήρια ή ακόμη και στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με δύσκολη πρόσβαση σε αυτά, χωρίς κεντρική διαχείριση και αξιοποίηση των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες.
Η δημιουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων από την πολιτεία καθώς επίσης και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων από την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της. Το Μητρώο αυτό θα αποτελέσει αναμφίβολα παράγοντα διαφάνειας, εξασφάλισης των συναλλαγών με την αξιοπιστία που θα παρέχει στους συναλλασσόμενους και τέλος θα επιταχύνει διαδικασίες και λήψεις αποφάσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και πολιτειακό.
Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στη θεσμοθέτηση του Γ.Ε.ΜΗ. ήταν και παραμένει ουσιαστικός. Προσδίδετε στα Επιμελητήρια ο ρόλος του συντονιστή του Μητρώου απλοποιώντας τις όποιες διαδικασίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των πάσης φύσεων εμπλεκομένων. Οι πληροφορίες που θα τροποποιηθούν, θα αποτελέσουν την βάση δεδομένων, το εργαλείο δουλειάς των Επιμελητηρίων για μια ουσιαστική χρήση και αξιοποίηση αυτών των στοιχείων. Στόχο επίσης αποτελεί και η ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων αυτών και η εν τέλει ανταποδοτικότητα του εγχειρήματος.
Η λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. θα επιφέρει απλοποίηση στο πλαίσιο άσκησης εμπορικής δραστηριότητας και προσδοκά να :
1. Την εγκαθίδρυση καθεστώτος διαφάνειας στην άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
2. Την εμπέδωση της ασφάλειας στις επιχειρηματικές συναλλαγές.
3. Την δημοσιότητα της εμπορικής δραστηριότητας.
4. Την εξασφάλιση προϋποθέσεων άσκησης και προστασίας της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας.
5. Την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
6. Την εξασφάλιση ταχείας εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών.
7. Την καθιέρωση απλοποιημένου και ελκυστικού πλαισίου υποδοχής μεμονωμένων επενδυτών αλλά και οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από άλλες χώρες.
Η υλοποίηση του Γ.Ε.ΜΗ. θα οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη με πρώτο και κυρίαρχο την ευέλικτη και γρήγορη παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων διαχρονικά. Η ταχύτερη έκδοση εγγράφων όπως οι βεβαιώσεις για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων προς φορείς και Υπουργεία του Δημόσιου τομέα. Η λήψη αποφάσεων για τις εμπορικές επιχειρήσεις θα αποτελεί πλέον συνισταμένη και των δεδομένων που η πολιτική ηγεσία θα έχει προστρέχοντας στο Μητρώο. Η δημιουργία λοιπόν μιας Τράπεζας πληροφοριών από τα Επιμελητήρια μέσω του Γ.Ε.ΜΗ., θα οδηγήσει στην εξατομικευμένη πληροφόρηση για κάθε επιχείρηση και η πριμοδότησή της ή η επιβολή ποινών θα αφορούν την συγκεκριμένη επιχείρηση και όχι όλη την κοινότητα συναφών επαγγελμάτων. Η έκδοση στατιστικών στοιχείων θα μπορεί να είναι προσδιορισμένη σε τομείς επιχειρήσεων, αποτυπώνοντας την συνολική τους πορεία.
Η υλοποίηση και ολοκλήρωση του Γ.Ε.ΜΗ. θα αναβαθμίσει τα Επιμελητήρια καθώς θα γίνουν οι κύριες οργανωτικές μονάδες του και των διαδικασιών των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο ρόλος τους, πλέον σημαντικός από κάθε άλλη δράσης τους, θα αγκαλιάζει την επιχειρηματική έναρξη αλλά και διατήρηση της κάθε μορφής εταιρείας. Η μορφή αυτή που θα λάβει το Μητρώο επιτρέπει στα Επιμελητήρια να υποδέχονται αλλά και να ελέγχουν όλες τις επιχειρήσεις της χώρας εκτός από εκείνες που εποπτεύονται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου όπως οι Τράπεζες, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες κ.α.
Η διαχείριση ολόκληρου αυτού του πληροφοριακού συστήματος είναι το μεγάλο στοίχημα των Επιμελητηρίων. Η πρόκληση παραμένει, η ουσιαστική συμβολή στον επιχειρηματικό κόσμο είναι σημαντική και ως τέτοια πρέπει να αξιολογηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: