Διαύγεια RSS - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ

24.10.11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ.πρωτ.3/14.9.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης ,έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν.2081/92 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3419/2005 περί «Ρύθμισης του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας 2. Τα Π.Δ 372/1992,193/1997,309/1997,164/2001,52/2006 ,το άρθρο 23 του Ν.3853/2010(ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010), το άρθρο 48 εδαφ.Β του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011) 3. Την από 14.9.2011 απόφαση της εκλογικής επιτροπής 4. Την υπ΄αρ.57281/8272/08.10.2010 απόφαση του τμήματος Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Εκλογές για την ανάδειξη είκοσι ενός (21) συνολικά ,νέων αιρετών μελών των τριών τμημάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης , σύμφωνα με την παρακάτω εκπροσώπηση :

Α. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ Αντιπρόσωποι : Πέντε (5) ,έδρες : Πέντε (5)
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Αντιπρόσωποι : Επτά (7) ,έδρες : Eπτά (7)
Γ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντιπρόσωποι : Εννέα (9) ,έδρες : Εννέα (9)

Οι εκλογές θα διενεργηθούν στο κατάστημα του Επιμελητηρίου, οδός Κσβείρων 12-Κομοτηνή , στις 5 & 6 Δεκεμβρίου 2011 ,ημέρες Δευτέρα και Τρίτη αντίστοιχα και ώρες για την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011 από 07.00 π.μ έως 20.00 μ.μ και για την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011 από 07.00 π.μ έως 18.00 μ.μ Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα μέλη του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο προ των εκλογών από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 4-12-2010 και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2010 το αργότερο 40 ημέρες προ των εκλογών δηλαδή μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη .
Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως με μυστική δια ψηφοδελτίων από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο. Όσα μέλη του Επιμελητηρίου θεμελιώνουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούνται να προσέλθουν στις παραπάνω ημερομηνίες( 5 & 6Δεκεμβρίου 2011) για να ψηφίσουν έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας τους. Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μια ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Ειδικότερα , το εκλογικό δικαίωμα ασκείται επί ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο που αυτοδίκαια έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και επί νομικών προσώπων (προσωπικών ,κεφαλαιουχικών εταιρειών και συνεταιρισμών) από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του Ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005) και οι οποίοι για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική εξουσιοδότηση σε ειδικό έντυπο που καθόρισε η εκλογική επιτροπή υπογεγραμμένη ανάλογα από τον Διαχειριστή ή τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και η οποία θα συνοδεύεται και από αντίγραφο του ΦΕΚ του ισχύοντος Διοικητικού τους Συμβουλίου .

Συγκεκριμένα :
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει μια ψήφο .
2. Στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε) δικαίωμα ψήφου έχουν μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι υποδεικνυόμενοι από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
3. Στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης(Ε.Π.Ε) ,δικαίωμα ψήφου έχουν μέχρι δύο από τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος υποδεικνυόμενοι από την εταιρεία
4. Στις ανώνυμες εταιρείες ,δικαίωμα ψήφου έχουν μέχρι και τρείς εκπρόσωποι της υποδεικνυόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη που ορίζονται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
5. Για τα υποκαταστήματα ο Διευθυντή αυτού ή ο αναπληρωτής του .
6. Για αλλοδαπές ΑΕ και ΕΠΕ ,ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πράκτορας ή αντίκλητος υπό τον όρο της αμοιβαιότητας .
7. Στους συνεταιρισμούς , ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους . Η εκλογική επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με τα ανωτέρω ,να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους σε ειδικά έντυπα που διατίθενται στο Επιμελητήριο ή θα παραλάβουν ταχυδρομικά –στην εκλογική επιτροπή το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου 2011 . Σε αντίθετη περίπτωση ,οι εκπρόσωποι δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν διότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους .Υπενθυμίζεται ότι στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετάκλητα τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ,όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση ,πλαστογραφία δωροδοκία κλπ , όσοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση . Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμό εφόσον έχουν τα προσόντα που προβλέπει ο νόμος ,δηλαδή έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων ,δηλαδή μέχρι και 4-10-2008. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής . «Συνδυασμός θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει υποψηφίους που υπερβαίνουν το 50% του αριθμού των εδρών τουλάχιστον σε ένα από τα τμήματα του Επιμελητηρίου, ενώ γίνονται δεκτές μεμονωμένες υποψηφιότητες .»
Η εκλογική επιτροπή καλεί τους επικεφαλής των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψηφίους να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής το αργότερο τριάντα (30) ημέρες προ των εκλογών δηλαδή μέχρι το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011 (Το Επιμελητήριο θα παραμείνει ανοικτό το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011 και το πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής για την ημέρα αυτή έχει οριστεί από τις 08.00 π.μ μέχρι τις 15.00 μμ) επισυνάπτοντας για κάθε αίτηση υποψηφιότητας : • Γραμμάτιο είσπραξης του ταμείου του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα(50) ευρώ • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 3γ του Ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 3γ του Ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 . Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα έντυπα εξουσιοδότησης διατίθενται από τη γραμματεία της εκλογικής επιτροπής του Επιμελητηρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07.00 π.μ μέχρι τις 15.00 μμ.
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού ο οποίος συγκεντρώνει το ήμισυ πλέον μιας των συνολικών εδρών. Για τον επικεφαλής κάθε συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης .

Ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής Γκόγκολας Αργύριος Πρωτοδίκης Ροδόπης

Δεν υπάρχουν σχόλια: